Областен управител

Областен управител на Софийска област

Радослав Любчов Стойчев

 

Дата на раждане: 06.02.1977 г.

Народен представител в 43-то Народно събрание (2017-2021 г)

Народен представител в 44-то Народно събрание (2014-2017 г)

Заместник кмет на община Самоков (2011-2014 г)

Образование: Образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Икономика и организация на труда“ в УНСС

Владее английски език

 

Правомощия на областния управител

 Правомощията на Областния управител са уредени в Устройствения правилник на областните администрацииЧл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.), според който Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

 3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

 4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

 5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

 а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

 б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

 7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

 8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

 9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

 10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

 11. ръководи областния съвет за развитие;

 12. организира разработването на областната стратегия за развитие;

 13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

 14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

 15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

 16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

 17. ръководи областния съвет по сигурност;

 18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;

 19. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г.) отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

 20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

 21. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

 22. утвърждава областните транспортни схеми;

 23. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

 24. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

 25. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

 26. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

 27. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

 28. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

 29. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

 30. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

 31. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

 32. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

 33. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

 34. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

 (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.