Областен управител

Областен управител на Софийска област

Иван Василев Иванов

 

Дата на раждане: 19 март 1956 г в гр. Варна

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: магистър

 • Пълен курс за висши ръководни кадри на НАТО и Колежа по отбрана на НАТО – Рим.
 • ВА „Г.С.Раковски“, специалност ЗЕМНА АРТИЛЕРИЯ И РАКЕТНИ ВОЙСКИ -1986 г.
 • ВНВАУ „Г. Димитров“ – специалност ЗЕМНА АРТИЛЕРИЯ  – магистър по Обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини – 1979 г.
 • Курс за управление на кризи и кризисни ситуации в Оберамергау, Германия.
 • Курс по управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси – Оберамергау, Германия.
 • Курс за военни наблюдатели на ООН – Виена, Австрия.

Професионална практика:

1979-1989    На различни командни дръжности в структурите на Българската армия – от командир на взвод до Началник – щаб на бригада
1989-1995 Генерален щаб на Българската армия:

 • Отговаря за войнишкия и сержантския състав в Българската армия, Министерството на вътрешните работи, войските на Министерството на транспорта, Главно управление на строителните войски, Войски на Комитета по пощите и съобщенията.
 • Участва в разработването на различните варианти на Закона за отбраната и въоръжените сили, различни правилници и наредби, както и в разработката на стратегическите планове за развитието на Въоръжените сили.
1995-1997 г. На работа в мисията на ООН UNMOT – Таджикистан.

Основни позиции и дейности:

 • Командир на самостоятелна част
 • – Отговаря за миротворческия процес и съответната му зона за отговорност.
 • – Участва в разработката на всички нормативни документи по отношение на мобилизационните ресурси.
 • – Участва в разработването на националните планове за развитие на Българската армия по отношение на Мобилизацията и мобилизационните ресурси.
 • – Участва в екипа за предприсъединителните преговори между България и НАТО по отношение на мобилизацията.
от 2001 г. Президент на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО – България.

Основни отговорности:

 • Неправителствена организация, в която членуват висши генерали и офицери на активна служба и от резерва от МО и МВР, дипломати, изтъкнати български учени, журналисти, магистрати и политици.
 • Пълноправен член на световната Асоциация на завършилите Колежа по отбрана на НАТО – Рим.
 • Член на Американската търговска камара – Република България. 
 • Работи в тясно взаимодействие с Асоциацията на военните аташета на страните членки на НАТО в България, Колежа по отбрана на НАТО в Рим, Националната гвардия на щата Тенеси и повече от 20 престижни организации и институции в България и чужбина.
2008 – 2013 г.  Основател и първи председател на Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО) – неправителствена организация, обединяваща обществената дейност на сдружения на военнослужещи от резерва и запаса и на кадрова служба с 16000 души, членската маса на които непрекъснато се увеличава.
септ.2009-дек.2012 г. Директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната. Ръководил Военна академия „Г.С.Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“, Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“, цялостната военно-образователна система на Българската армия и процесите на обучение и възпитание на нейния личен състав. Организирал и ръководил кадровата политика на въоръжените сили и създал модерна система за кадрово развитие на военнослужещите и военните служители. Методически ръководил агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на Министерството на отбраната. 
2013-2014 г. Заместник-министър на отбраната

 • – Води преговори с правителствените войски и опозицията за прекратяване на бойните действия.
 • – Отговаря за контрола на трафика на наркотици и оръжия от Афганистан в Таджикистан в съответната му зона за отговорност.
 • – Участва в разпределението на нахуманитарни помощи за бедстващото цивилно население.
 • – Води преговори с опозиционните сили за освобождаването на пленници и заложници.
 • – Представлява ООН при създаването на Северния съюз.
 • Офицер за специални поръчения и изпълняващ длъжността Заместник-началник на военните наблюдатели
 • – Осъществява контактите между ръководителя на мисията на ООН и Министерството на отбраната и Генералния щаб на Република Таджикистан, щаба на опозиционните сили, командването на 201 руска мотострелкова дивизия, дислоцирана на територията на Таджикистан и командващия руския контингент Гранични войски на Таджикско-Афганистанската граница.

Взет за заложник от талибаните с група офицери на ООН, с основен принос за разрешаване на кризата

1997-1998 г Колеж по отбрана на НАТО в Рим

Изучава:

 • Военно-политическата и социално-икономическата обстановка в света и стратегическите региони, в това число и Балканите.
 • Разработването на стратегически анализи за оценка състоянието на отделните страни и региони.
 • Основните предизвикателства на 21 век с особено внимание на недостига на природни ресурси, разпространението на оръжия и наркотици, нелегалният трафик на хора и борбата с тероризма.
 • Отношенията между различните религии, култури и етноси и методите за работа в интернационална среда.
 • Системата за сигурност в Европа и света и нейната взаимовръзка със структурите на НАТО.
 • Тенденциите и насоките за развитието на НАТО, Европейския съюз, ОССЕ, ООН и ЗЕС до 2020 г. 
1998-2003 г Служба в Генералния щаб на Българската армия

Основни дейности:

1998-2000 Началник отдел „Планиране“

2000-2003 Началник отдел „Мобилизация и окомплектоване с ресурси от резерва“

 • Отговаря пряко и ръководи дейността на военните окръжия и военните отдели на територията на страната.
2014 г. до сега Повторно председател на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и почетен председател на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО – България.

Директор на Център за изследване на политиките в сигурността и отбраната (ЦИПСО)

Ръководител на проекти в областта на:

 • Българо-американското сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.
 • Изграждане на съвместни българо-американски съоръжения.
 • Диалог между религиите на Балканите.
 • Комуникационни и информационни технологии на НАТО.
 • Регионалната сигурност и сътрудничество и ролята на НАТО и ЕС.

 

 • Владее свободно английски и руски език.
 • През 1989 година изобретил автоматизирана терминална система за подготовка, провеждане и управление на мобилизациите.
 • Отлично е запознат със структурата и организацията на Въоръжените сили на Република България и НАТО. 
 • Притежава изключително широки комуникационни умения и опит да работи и ръководи в екстремални ситуации дори и с международно участие. 
 • Награди – награждаван многократно с български и чуждестранни отличия и награди. 

 

 

Правомощия на областния управител

 Правомощията на Областния управител са уредени в Устройствения правилник на областните администрацииЧл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.), според който Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

 3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

 4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

 5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

 а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

 б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

 7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

 8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

 9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

 10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

 11. ръководи областния съвет за развитие;

 12. организира разработването на областната стратегия за развитие;

 13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

 14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

 15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

 16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

 17. ръководи областния съвет по сигурност;

 18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;

 19. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г.) отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

 20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

 21. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

 22. утвърждава областните транспортни схеми;

 23. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

 24. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

 25. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

 26. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

 27. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

 28. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

 29. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

 30. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

 31. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

 32. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

 33. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

 34. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

 (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.