Съвети и комисии

 

 

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

 

Комисия/съвет

Акт за създаване

 

Правилник

 

Състав:

График:

1.      

Постоянно действаща Комисия по образование, култура, вероизповедание, спорт, читалищна дейност и медии

Заповед № OA-34/06.02.2020г. на областния управител на Софийска област

 

         

Утвърден правилник на заседание на Комисията, проведено на 20.02.2015 г.

Правилник на комисията

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Мая Цанова

14.04.2016 г.Протокол

10.05.2016 г. – Протокол

31.10.2016 г.  –

Протокол

 

 

2.      

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

 Заповед № OA-39/06.02.2020 г._на областния управител на Софийска област

 

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

Правилник

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател: Николай Борисов

Секретар: Калин Василев

 

24.03.2016 г. – Протокол

3.      

Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на Софийска област 2011-2015

Заповед № OA-115/ 22.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област

 

 

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател:директор на РД „Социално подпомагане“-София област

Протокол от 23.09.2020 г на основен състав

Протокол от 16.06.2020 г. на основен състав

Заседания от 2019 г

Заседания от 2017 г. и 2018 г

Заседания от 2016 г.

 

 

 

 

 

 

4.      

Съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № OA-37/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област _

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

Правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели:

– Кирил Желязков

– Пламен Нанков

28.01.2016 г. – Съвместно заседание с Областен съвет по условия на труд – Протокол

 

При възникнала необходимост

5.      

Областен съвет по условия на труд

Заповед №OA-40/06.02.2020 г.на областния управител на Софийска област_

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

 

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

28.01.2016 г. – Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество

Протокол

М. ноември – първа седмица

6.      

Областен консултативен съвет по здравеопазване

Заповед №OA-35/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 21.04.2015 г.

Правилник

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател:д-р  Александър Златанов

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова

 

 

При възникнала необходимост

 

 

7.      

Постоянно действаща епизоотична комисия

 

Заповед ОА-191-17.07.2019 г

Заповед №ОА-234 от 26.07.2018 г. на Областен управител

Заповед №ОА-33/06.02.2020 г. на областния управител_


Утвърден правилник на редовно заседание на Комисията, проведено на 02.02.2015 г.

Правилник на комисията

 

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Кристина Кадийска

При възникнала необходимост

18.04.2016 г. – Протокол

08.09.2017 г. – Протокол

Протокол от 19.07.2018 г.

8.      

Областна транспортна комисия

 

Заповед №OA-54/ 25.02.2020 на Областния управител на Софийска област

 

Предстои да бъде утвърден

 

Председател: Николай Николов

Секретар: Калин Василев

 

27.11.2017 г. – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутно разписание ТР-12

09.10.2017 – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутни разписания

12.09.2016 г. – Протокол

31.10.2016 г. – Протокол

23.11.2016 г. – Протокол 

При постъпили предложения от общините

9.      

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №OA-220/26.08.2019 г. на областния управител на Софийска област

Утвърден Правилник на заседание на Комисиято проведено на 27.03.2015 г.

Правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

 Секретар: Калин Василев

 

Протокол от 27.02.2018 г.

Протокол от 04.09.2017 г.

12.05.2017г.
Протокол

24.03.2016 г. – Протокол

08.07.2016 – Протокол

09.09.2016 г. – Протокол

15.12.2016 г. –
Протокол

 

10.   

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,  организации и омбудсмана на РБ

Глава VIII от АПК, във връзка с чл. 7а, ал. 5 от УПОА

 

Утвърден правилник със Заповед № ОА-221/03.08.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

 

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Мая Цанова

Секретар: Теодора Ташева

 

Всeки първи понеделник на месеца

11.   

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Софийска област

Заповед №OA-32/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_

 

Предстои да бъде утвърден със Заповед на Областния управител на Софийска област

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели: Светлана Трендафилова, Николай Николов, Николай Борисов

Секретар: Цветелина Бельовска

При възникнала необходимост

Протокол от 09.10.2018 г.

26.03.2016 г. – Протокол стр. 1  стр.2

 

12.   

Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност

Заповед №OA-115/22.04.2019 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на Съвета проведено на 31.03.2015 г.

Правилник

Председател: Мая Цанова

Заместник-председател: Мая Велкова-Нелчинова

Секретар: Ирина Захариева

 

 

19.01.2016 г.

Протокол 

20.04.2016 г. – Протокол

По искане на Председателя или 1/3 от членовете на съвета

13.   

Областна комисия „Военни паметници”

Чл. 6, ал. 2 от Закона за военните паметници

Заповед № ОА-221 от 18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Борисов

Секретар: Борислав Калаузки

 

 

При възникнала необходимост

14.   

Регионална постоянна работна група във връзка с МКВП към МС

Заповед № ОА-96 23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област, изменена със Заповед № ОА-145

21.03.2015 г.

Няма вътрешен правилник

Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС

Председател:

 

При постъпили предложения от общините

15.

Областен съвет за сигурност

 

Заповед №ОА-220 от 18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област 

Няма правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Борислав Калаузки

30.03.2016 г.

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

16.   

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Заповед № ОА-216/18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област


Няма правилник

 

Закон за защита при бедствията

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

17.   

Регионална междуведомствена комисия за организиране и координаране на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, предвидени във Закона за водите

Заповед № ОА-97

23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област

Няма правилник

 

Закон за водите

Председател:

 

М. април – последна седмица

М. май – първа седмица

М. септември – последна седмица

М. октомври – последна седмица

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

 

   

1.

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

 

Правно основание чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта

Заповед №OA-162/ 03.09.2020 на Областния управител на Софийска област

Приет правилник с решение № 4 на Областния съвет за развитие на Софийска област по Протокол от 26.09.2016 г. – Правилник

Председател: Илиан Тодоров 

Заместник председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”

 

Протокол от неприсъствено заседание в периода 03-05.11.2020

Протокол №3 от 25.06.2020

Протокол №2 от 09.06.2020

Протокол № 1/21.02.2020 г.

Заседания 2019

Заседания 2018

 

 

 

 

 

 

2.

Областен съвет за развитие на Софийска област

Правно основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗРР

 

Председател: Илиан Тодоров

Заповед №OA-148 от 17.08.2020 на областния управител на Софийска област за определяне на състав на ОСР на Софийска област

Протокол от неприсъствено заседание – юли 2020 г.

Протокол от 28.11.2019 г

Протокол от_30.05.2018 г

Протокол от 07.12.2017 г.

Протокол от 02.08.2017 г.

Протокол от 22.12.2015 г.

Протокол от 26.09.2016 г

 

Комисия/Съвет Акт за създаване Правилник/Правно основание Състав Заседания
  Областен координационен център – Софийска област Заповед №OA-38/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_ Постановление на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. за създаване и функциониране  на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г. Председател: Николай Борисов

Заместник-председател:

Светлана Трендафилова

Протокол №3_21.10.2020 г.

Протокол №2/20.02.2020

Протокол №1/22.01.2020

19.11.2019 г.

  Областен координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област Заповед №OA-171/ 15.09.2020г. на Областния управител на Софийска област Чл. 4, ал.3 от Закона за социалното подпомагане Председател:

Илиан Тодоров

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Протокол от _08.10.2020

 

 

 

 

 

График на заседанията на комисиите