Текстова версия

ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И КОМИСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията  и във връзка с…

ПРАВЕН ДОКУМЕНТ ЗАПОВЕД № ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и Чл.7, ал.2, раздел II от Устройствения правилник на областните администрации.

§ 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за Регионалното развитие Издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройство

СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

постоянна КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта. Решение на областния съвет за развитие     Решение №2 на областния съвет за развитие от 18.03.2010 г. Приет правилник на Областния съвет за развитие, решение №3

постоянна КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Решение на областния съвет за развитие Решение №5 на областния съвет за развитие от 18.03.2010 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Решение на областния съвет за резвитие Решение №6 на областния съвет за развитие от 18.03.2010 г.

постоянна КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Във връзка с Чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, Чл. 61 от  Правилника за прилагане на Закона за Регионалното развитие и Чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие Решение на областния съвет за развитие Решение №4 на областния съвет за развитие от 18.03.2010 г.

СЪВЕТИ И КОМИСИИ, ДЕЙНОСТТА НА КОИТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН, ПРАВИЛНИК ИЛИ НАРЕДБА

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИи

Създадена на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Заповед на ОУ ОА – 119/ 12.03.2010 г. Правилник, приет на заседание на 26.03.2010 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТТА

На основание Чл. 52, ал.. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ Заповед на ОУ ОА – 93А 26.02.2009 г.

чл.1 т.т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Правилника за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”

На основание Чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници Заповед на ОУ

ОА – 70

19.02.2010 г.

Няма правилник

ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

На основание Чл. 64, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и аварии Заповед на ОУ

ОА – 8

15.01.2009

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На основание чл.. 11 от Закона за енергийната ефективност Заповед на ОУ

ОА – 221

30.07.2003

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ

На основание Чл. 11, ал. 1 от Наредба №2 /15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и във връзка с оперативното решаване на въпроси отнасящи се до транспортното обслужване на територията на Софийска област Заповед на ОУ

ОА 82 /

02.03.2010 г.

Правилник, утвърден със заповед ОА 82 /

02.03.2010 г.

СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, СПОРТ И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с Чл. 22 от Закона за Регионалното развитие и Чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие Заповед на ОУ

ОА – 55

09. 02. 2010 г.

отменя

ОА – 313

15.10.2010 г.

Правилник, приет на заседание на 11.03.2010 г

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във връзка с Чл. 22 от Закона за Регионалното развитие и Чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие Заповед на ОУ

ОА – 45

03.02.2010 г.

Правилник, приет на заседание на 05.03.2010 г

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

“КАЛОТИНА”

Заповед на ОУ

ОА – 46

04.02.2010

Няма правилник

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Създаден на основание Чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет Заповед на ОУ

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  КОРУПЦИЯТА

Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. Заповед на ОУ ?