Покана

П О К А Н А
КЪМ
ОЦЕНИТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Уважаеми дами и господа,
Съгласно действащата нормативна уредба касаеща държавната собственост, Областният управител извършва разпоредителни действия с имоти – държавна собственост /продажба, замяна в определени от закона случаи, учредяване на ограничени вещни права, отдаване под наем, и др./ на база оценки на имотите, извършени от независим оценител, по повод на което Ви каня да участватe в избор на оценители на недвижими имоти.
При интерес от Ваша страна, моля да предложите оферти за изготвяне на пазарни оценки за държавни имоти за извършване на разпоредителни действия, както и за преоценка на материални активи, към които да бъдат приложени копия от сертификати, удостоверяващи вида на оценителската Ви правоспособност, както и поне три препоръки, две от които да са изготвени от държавни институции.
В случай, че притежавате повече от един сертификат, издаден от Камарата на независимите оценители, Ви информирам, че за нуждите на областната администрация, е необходим поне един от тези сертификати да е за оценка на недвижими имоти.
Офертите ще се приемат в Областна администрация на Софийска област до 16.00 на 4 март 2015 г., гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5-ти, деловодство.