ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Образци на документи, касаещи държавна собственост

1.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт

за държавна собственост”;

2.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за наличие или липса на

акт за държавна собственост във връзка с производство по обстоятелствена проверка и

заверяване на молба-декларация”;

3.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за наличие или липса

на претенции за възстановяване на собствеността върху имот”;

4.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение, че недвижим имот е

отписан от актовите книги за държавна собственост”;

5.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за извършване на справка по регистрите и книгите за

публична и частна държавна собственост в архив „Държавна собственост”;

6.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на заверени копия от договори, заповеди и

други документи, издадени от Областния управител на Софийска област, от интерес

на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост”;

7.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за отписване на имот от актовите книги за държавна собственост”;

8.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за отписване на имот от актовите книги за държавна собственост”;

Образец на документ по ЗДОИ

9.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за предоставяне на достъп до обществена информация”;

Образци на документи, касаещи устройство на територията

10.Образец „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за изработване на подробен

устройствен план”;

11.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за изменение на подобен

устройствен план”;

12.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на подробен устройствен план”;

13.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за приемане от областния експертен съвет по устройство

на територията на проекти за устройствени планове, за които областния управител

не е одобряващ орган”;

14.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за разрешаване изработване на комплексен проект за

инвестиционна инициатива”;

15.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за разрешаване изработването на план-извадка

от подробен устройствен план”;

16.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на частите на комплексен проект

за инвестиционна инициатива (КПИИ) и издаване на разрешение за строеж”;

17.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за съгласуване на идейни инвестиционни проекти

за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община”;

18.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на идеен инвестиционен проект”;

19.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на технически/работен инвестиционен проект”;

20.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за издаване разрешение за строеж за обект на

техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обект с регионално значение”;

21.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен

строеж и заснемане за узаконяване”;

22.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за заверка на екзекутивна документация, отразяваща

несъществените промени в одобрения инвестиционен проект”;

23.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ и допълване на

издаденото разрешение за строеж”;

24.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за регистриране на технически паспорт на строеж”;

25.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за въвеждане в

експлоатация на строеж”;

26.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за ново одобряване на инвестиционен проект, който е

загубил правно действие”;

27.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за презаверяване на разрешение за строеж”;

28.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за учредяване право на преминаване/прокарване на

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни

поземлени имоти”;

29.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за съгласуване на схема за разполагане на

преместваеми обекти в държавни имоти, стопанисвани от областния управител”;

Образци, касаещи счетоводни документи

30.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение УП-2”;

31.Образец на „З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение УП-3”;