ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и невъоръжена денонощна охрана по обособени позиции както следва: 

Обособена позиция № 1: Охрана на административна сграда, намираща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6;

Обособена позиция № 2: Охрана на поземлен имот с. Трудовец, Община Ботевград;

Обособена позиция № 3: Охрана на поземлен имот с. Разлив, Община Правец;

Обособена позиция № 4: Охрана на складов район землище на с. Пауново, община Ихтиман, находящ се в имоти публична държавна собственост №000107, 000072, 300021, 300020;

Обособена позиция № 5: Охрана на поземлен имот № 000539 в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман и прилежащите сгради;

Обособена позиция № 6: Охрана на поземлен имот № 000103 в землището на с. Mусачево и поземлен имот № 000110 в землището на с. Pавно поле, община Eлин Пелин и прилежащите им сгради

Решение за охранаpdf button

Обявление за публикуванеpdf button

Документацияpdf button

Разяснение по постъпило запитванеpdf button

Протокол №1 от 09.06.2015pdf button

Протокол №2 от 01.07.2015pdf button

Контролен лист Балкан секюрити и ВТАpdf button

Контролен лист БМ Протекшънpdf button

Контролен лист Елитком 95pdf button

Контролен лист Мултифорс АСpdf button

Контролен лист Вадимpdf button

Контролен лист Викинг Николовpdf button

Ценови офертиpdf button

Протокол №3 от 17.07.2015pdf button

Решение за класиране от 22.07.2015pdf button

Решение № 10/08.12.2015г. за прекратяване на обособена позиция №3pdf button

Обявление за възложена поръчка от 14.01.2016 г.pdf button

 

На основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП Възложителят е освободил банковите гаранции на участниците класирали се на трето и четвърто място за всички обособени позиции.