ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГКПП „КАЛОТИНА“

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА“, община Драгоман, Софийска област.

 

На основание чл.62, ал.3 от Закона за обществените поръчки Възложителят е освободил банковите гаранции на всички участници в прекратената с Решение №РЕШ-9/21.08.2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъберане, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „Калотина”, община Драгоман, Софийска област.

 

Решение за публикуванеpdf button

Документацияword icon

Приложенияzip

Разяснения към открита процедура от 02.07.2015pdf button

Разяснения към открита процедура от 17.07.2015pdf button

Протокол №1 от 29.07.2015pdf button

Решение №9 за прекратяване на обществена поръчкаpdf button от 21.08.2015