Списък на имотите, придобили характеристики на гора

На основание чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителна агенция по горите съобщава, че е изготвен списък с имотите, придобили характеристики на гора от „КАВЕКО инженеринг” ООД при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня”.

В 6-месечен срок от съобщаването на списъка е необходимо собствениците на изброените имоти да подадат декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, ако желаят да ползват имота си като земеделска територия.

Списък на имотите, придобили характеристики на гора

IMOTI GORA111