Архив Проекти на ОАСО

  „Подкрепа за заетост“

logo EU BG 2421ESF logo BG 224

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11Подкрепа за заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект BG051PO001-1.1.11, „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект BG051PO001-1.1.11, „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ цели осигуряването на заетост на трайно безработни лица.

След съгласуване с общините на територията на СО и след решение на Постоянната комисия по заетост към Областен съвет за развитие Софийска област, са назначени общо 140 трайно безработни лица от 10 общини (Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Копривщица Костенец, Костинброд, Миркова, Своге, Пирдоп) за срок от 4 месеца /(01.07-31.10 2015 г).

Дейностите, които извършват наетите лица, са с общ характер и разнородни, в зависимост от длъжността, която заемат. Сред тях са:

Дейности при направата, ремонта и поддържането на настилките, поддръжка и ремонт на съоръженията по пътищата, пропаднали вследствие на поройните дъждове;

Отстраняване на ниска растителност, копаене на канавки, почистване на наноси, почистване на дерета, изрязване на храсти по коритата на реките;

Отпушване на шахти и отводнителни канали;

Извършване на рутинни дейности по възстановяване на водопроходимостта на реките, почистване от паднали дървета и клони по поречията на реките.

Длъжностите, които заемат лицата са:

земекопач (75 лица);

работник в строителството (50 лица);

работник по поддръжка на пътища (15 лица).

Назначени са и 12 наставника – служители от Областна администрация на Софийска област, които отговарят за предвиденото двумесечно обучение на наетите лица.


 „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА”

proekt landshaft

Областна администрация на Софийска област е партньор на Факултет по екология и ландшафтна архитектура чрез Лесотехнически университет при изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0074 „Актуализация на учебните програми за специалностите във факултет “Екология и ландшафтна архитектура”

Проектът се осъществява в рамките на Приоритетна ос: 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Подприоритет: 3.1. “Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението” и 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда, чрез актуализиране на учебните програми за специалностите във ФЕЛА, като се отговори на нуждите на обществото за подготовка на високо квалифицирани специалисти по „Екология и опазване на околната среда” и „Ландшафтна архитектура”.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Да се направи изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда, посредством анализ на специалностите във ФЕЛА.
 • Да се включи активно бизнеса в образователния процес и се реализират набор от мерки за осъвременяване на учебните програми.
 • Да се актуализират над 50 % от учебните програми и се разработят нови в отговор на потребностите на пазара на труда.
 • Да се оцени адекватността на новите и актуализирани учебни програми, чрез апробация в реална академична среда.
 • Да се създаде механизъм за активно включване на бизнеса и държавната администрация в прилагането на учебните програми във ФЕЛА.
 • Да се приложат принципите на добрите управленски практики, за постигане на устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 1.  Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
 2. Включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища.
 3. Актуализиране на сегашните и създаване на нови учебни програми.
 4. Апробиране на новите и актуализираните учебни програми в академична среда. Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване.
 5. Ангажиране на бизнеса и държавната администрация в приложимостта на новите и актуализираните учебни програми.
 6. Управление на проекта.
 7. Визуализация и публичност на проекта.

Партньори на ФЕЛА в проекта са:

 • Областна администрация на Софийска област;
 • „Национален център за териториално развитие” ЕАД;
 • Държавен културен институт „Културен център „Двореца”, гр. Балчик;
 • Булекопак АД;
 • “Озеленяване” ЕАД;
 •  “Битмап” ЕООД.

Целеви групи включени в проекта са:

 • Студенти – 410 бр.;
 •  Преподаватели – 40 бр..

Индикатори за изпълнение и/или резултат от проекта

Количествено и обективно измеримите индикатори за изпълнение и резултат от проекта са:

 • Проведени работни срещи между кандидата и партниращите организации – 12 бр.;
 • Проведено анкетно проучване – 500 души;
 • Проведени семинари за обсъждане на състоянието на учебните програми – 2 бр. по 3 дневни с 50 участника;
 • Проведена „кръгла маса” на тема „Възможности, перспективи и предизвикателства пред обучението на специалисти в сферата на ЕООС и ЛА в ЛТУ” – 1 бр. с продължителност 1 ден;
 • Доклад за проучване и анализ на Световните и Европейски „добри практики” при обучението по специалностите „ЕООС“ и „ЛА“ – 1 бр.;
 • Проведени обучителни семинари за студенти – 2 броя, с продължителност от 5 дни за 300 студента.