Имоти, придобили статут на гора в ТП ДГС-Своге

На основание чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителна агенция по горите съобщава, че при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Своге” са установени имоти, придобили характеристиките на гора.

„Агролеспроект” ЕООД, гр. София предоставя изготвен списък с имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

В 6-месечен срок от съобщаването на списъка е необходимо собствениците на изброените имоти да подадат декларация до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, ако желаят да ползват имота си като земеделска територия.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора