Разяснения от МЗХ относно ограниченията в разпореждането със земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ

Разяснения на Заместник-министъра на земеделието и храните относно ограниченията в разпореждането със земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, предвид разпоредбите на§ 14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ.

Вижте тук: стр. 1  стр. 2  стр. 3