Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година беше приет на днешното извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София.
Avik 666
Членовете на Общото събрание и Управителя на „ВиК“ ЕООД-София г-н Никола Нитов бяха приветствани от Областният управител на Софийска област. Г-жа Росица Иванова, която е и председател на Асоциацията, даде начало на заседанието, запознавайки участващите с предвидения дневен ред, и премина към работата по точките от него.
Avik888
Членовете на Асоциацията бяха запознати с новото процентно разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК, направено след присъединяването на община Ботевград към обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София, след което приеха решение относно препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета  на Асоциацията за 2017 година. 
Avik 222
Председателят на Асоциацията даде думата на г-н Никола Нитов, който запозна членовете на Общото събрание с бизнес плана на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година, като обърна внимание на инвестиционната програма на дружеството. По думите на г-в Нитов, предстои тя да бъде детайлизирана и изпълнението на дейностите, предвидени във всяка община, да бъде разпределено по години. В обобщение Управителят на „ВиК“ ЕООД-София изтъкна, че заложеното в бизнес плана за 2016 година ще бъде изпълнено, а инвестиционната програма – вероятно и преизпълнена.
В последвалата дискусия след доклада на г-н Нитов, на свой ред кметовете на общини поискаха някои разяснения относно заложените в бизнес плана капиталови разходи на ВиК оператора, както и информация за плановете му за финансиране на проекти във водния сектор, с които общините възнамеряват да кандидатстват по новите Европейски фондове и програми.
Avik 777
В тази връзка г-жа  Иванова за пореден път подчерта, че общините от Софийска област ще имат право на кандидатстване с ВиК проекти, след като цялата територия на региона е консолидирана в Асоциацията по ВиК. С 20 гласа „За“ Общото събрание на АВиК съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година.
В края на извънредното заседание на кметовете и представителите на общините-членки бе представена справка относно вноските им към Асоциацията, чийто размер предстои да бъде намален, за периода след присъединяването на община Ботевград. Стана ясно още, че до настоящия момент, за 2016 г., единствено общините Своге, Златица, Етрополе и Антон нямат финансови задължения към Асоциацията.
В края на извънредното заседание Областният управител информира членовете на Общото събрание за постъпило инвестиционно предложение за изграждане на мини ВЕЦ на територията на община Етрополе, което ще бъде предложено за обсъждане на бъдещи заседания на Асоциацията по ВиК, след съгласуване с МРРБ.