Започва изплащане на обезщетения за отчуждени имоти засегнати от обект, „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

Областният управител на Софийска област на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 39а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засегнати от обект, „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“.

Съгласно Заповед № 193/02.08.2016г. на Областният управител на Софийска област, за целта е необходимо в деловодството на Областна администрация на Софийска област, всеки работен ден от 09ч. до 18ч., да се представят следните документи, доказващи правото на собственост:

  • заявление за изплащане на обезщетение;
  • актуална скица на имота – оригинал;
  • документ за собственост – решение на Поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверено копие;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • декларация, удостоверяваща, че РМС № 55/28.01.2016 г. не е обжалвано от заявителите;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.
  • Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица.