Конкурс за незаета длъжност: Главен инженер (В и К ЕКСПЕРТ) на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К” ЕООД – София

Обявление за конкурса

Заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса