Министерският съвет прие изменения в Националния план за действие по заетостта през 2016 г.

267 133 лв. е общият размер на средствата, които ще бъдат отпуснати на общините от Софийска област, съобразно Националния план за действие по заетостта през 2016 г. Изменение в плана Министерският съвет прие с решение № 703 от 25 август 2016 г.

Целта на Националния план е да бъде повишена заетостта, намалена безработицата и да се повиши качеството на работната сила в регионите. Целевите групи, които обхваща той, са: безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Дейностите по Националния план трябва да осигурят заетост на безработни лица за срок до 6 месеца след регистрация като безработни в дирекция „Бюро по труда“. В прилагането на плана са ангажирани Агенцията по заетостта, Областните и общински администрации, в партньорство с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите , както и други юридически лица.