Областната комисия по заетост проведе заседание във връзка с подготовката на Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област

ZAETOST 11Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област трябва да бъде изготвена до края на месец септември и представена в Министерството на труда и социалната политика за одобрение. По този повод бе проведено извънредно заседание на Областната комисия по заетост към Регионалния съвет за развитие на Софийска област, което бе водено от Областния управител г-жа Росица Иванова като председател на комисията.

 

 

Областният управител припомни на членовете на комисията, че през 2016 година от държавния бюджет са определени 7 207 200 лв., с които да бъде финансирана програмата, като размерът на утвърдените средства за Софийска област са 267 133 лв. Размерът на сумата за всяка административна област се определя по утвърдена от МТСП методика, съгласно средномесечното ниво на безработица, броят регистрирани безработни в бюрата по труда и потребностите на общините.

В дневния ред на днешното заседание на Комисията по заетост беше избран състав на Комисията, която ще разработи Регионалната програма, както и методиката за оценка на предложенията за разкриване на работни места в общините. След проведеното обсъждане на критериите за оценка на предложенията и тяхната тежест при оценяването, членовете на комисията приеха тежестта на трите критерия за оценка да бъде както следва: ниво на средномесечно равнище на безработицата – 50%, средномесечен брой регистрирани безработни – 40%, заявена потребност на общината – 10%.

Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област ще бъде изготвена въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации. Работните места, които предстои да се разкрият общо за Софийска област, ще бъдат над 92, като наетите ще са на 8-часов работен ден за 5- месечен срок, от 1.11.2016 г. до 31.03.2017 г.