ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 35, чл. 37 и чл. 41 от Вътрешни правила при управление и разпореждане на имоти и вещи държавна собственост и във връзка с допълнение на „СПИСЪК НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ”, утвърден със заповед №ОА-139/19.03.2015 г., допълнен със заповеди №ОА-306/27.07.2015 г. и №ОА-104/12.04.2016 г. на Областния управител Софийска област, Областна администрация на Софийска област отправя настоящата покана за заявления – оферти от независими оценители за изготвяне на оценки за недвижими имоти държавна собственост /земя и сгради/.

Предвид изложеното по-горе и при проявен интерес от Ваша страна, най-учтиво Ви моля да отправите Вашите писмени оферти за прогнозен размер на услугата в деловодството на Областната администрация на Софийска област, като приложите и получените от Вас сертификати за придобита правоспособност на независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители.

За недвижимите имоти държавна собственост, предоставени за разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област, можете да се информирате на интернет страницатана администрацията: www.sofoblast.government.bg.

За допълнителна информация и въпроси моля да се обръщате към г-жа Дарина Камбурова – Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация на Софийска област /телефон за контакти 02 9301 831/.

С уважение,                   

РОСИЦА ИВАНОВА
Областен управител
на Софийска област