Обявление за промяна на Решение за отчуждение на имоти в Софийска област

Областния управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 958 от 14 ноември 2016 г. е изменено Решение № 55 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, намиращи се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

Причината за изменението са допуснати очевидни несъответствия в административния акт, изразяващи се в неправилно посочване на действителните собственици, респ. правоимащите лица на част от принудително отчуждените имоти – частна собственост.