Разширеният състав за изготвянето на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците проведе заседание

STRATEGY 33Разширеният състав от експерти, които участват в изготвянето на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, проведе днес първото си заседание. В него са включени представители на Областната администрация на Софийска област, РУО-София регион, РЗИ-София област, РДСП-София област, ОД МВР-София, инспектори Детска педагогическа стая, Регионален център за подкрепа на личностното развитие, неправителствени организации, духовници. Заседанието беше водено от Главния секретар на Областната администрация на Софийска област г-жа Мая Цанова, която приветства участниците и ги поздрави от името на Областния управител.

Целта на днешното заседание бе да се състави план-график, според който общините в областта ще трябва да изготвят и предоставят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на местно ниво. Именно тези анализи ще послужат при изготвянето на Областната стратегия. Те ще обобщят ресурсите, с които разполага всяка община за предоставяне на подкрепа на децата и учениците, като сред тях са както материалната база и предоставяните към момента услуги, така и експертите, които работят на нейна територия. Ще бъдат набелязани предизвикателствата, както и възможностите за разкриване на общински Центрове за подкрепа и личностно развитие.

Г-жа Румяна Торосян от РУО-София регион представи същността на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 1 август 2016 г., който изисква и изготвянето на Областната стратегия. Документът цели да въведе т.нар. приобщаващо образование. Стратегията ще включва мерки и дейности по две направления: осигуряване на обща подкрепа за развитието на всички деца и допълнителна подкрепа, насочена към децата със специални образователни потребности, децата с хронични заболявания, тези с изявени дарби и децата в риск.

STRATEGY 22

Г-жа Клара Милошева – директор на Регионален център за подкрепа на личностното развитие, представи неговата дейност, както и начините, по които той ще оказва помощ и съдействие на децата и институциите в общините от Софийска област.

Участниците в заседанието коментираха въпроси, свързани с финансирането на Общинските центрове за подкрепа на личностното развитие, които трябва да бъдат разкрити по места, както и намирането на специалисти, които да работят в тях, за да покриват нуждите на всяка община.

На следващо място членовете на работната група определиха критериите за анализ и окончателната рамка на документа, която да следва всяка община при изготвянето му.

Беше приет и план-графика за изготвянето на общинските анализи, както и сроковете за финализиране на останалите документи и Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.

Г-жа Цанова благодари на всички присъстващи за проявената активност и за конкретните предложения, които са направили за изработване на анализите, като им пожела весели предстоящи празници.