Областната епизоотична комисия проведе първото си заседание за 2017 година

ZOO 44Ситуацията с разпространението на заболяването инфлуенца по птиците, по-известно като „птичи грип” в страната и Софийска област обсъди на първото си заседание постоянно действащата областна Епизоотична комисия.

Заседанието бе водено от Областния управител г-жа Росица Иванова, която поздрави членовете на комисията с настъпването на Новата 2017 година, пожелавайки им здраве и благодатна за тях година, в която, в професионален план да имат повече успехи и по-малко проблеми, след което Областният управител представи дневния ред на заседанието и даде думата на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област д-р Пенчо Каменов.

Д-р Каменов запозна членовете на комисията с епизоотичната обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците в Софийска област и страната.

По думите на д-р Каменов ситуацията в Европа е тревожна, тъй като заболяването се среща както при дивите, така и при домашните птици и нанася големи загуби на стопанствата и бизнеса. Вирусът се пренася при сезонната миграция на птиците и се разпространява при контакт между тях, а смъртността при заразените е много висока, подчерта още д-р Каменов.

Директорът на ОДБХ призова всички ресорни институции за адекватна реакция, за да могат загубите да бъдат ограничени максимално бързо, като изтъкна, че сред най-важните мерки за това е спирането на лова на пернат дивеч, тъй като създава множество предпоставки за разпространение на птичия грип. Д-р Каменов обърна внимание още, че вирусът H5N8се запазва при изключително ниски температури, но по информация на националните здравни власти в страната за щастие все още няма засегнати от този щам хора.

ZOO 22

По отношение на загубите, директорът на ОДБХ подчерта, че те могат да бъдат в големи размери и да засегнат не само стопанствата, но и бизнеса, тъй като при открити огнища на птичи грип, търговията с такива продукти между България и други страни се спира. В тази връзка е проведена среща с представители на бранша в Софийска област.

Заседанието на Постоянно действащата епизоотична комисия продължи с набелязването и приемането на конкретни мерки за намаляване риска от разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на Софийска област, а именно:

Мерки, целящи намаляване риска от разпространението на заболяването на територията на Софийска област:

1. На основание чл. 128 от ЗВД да се проведат заседания на общинските епизоотични комисиии в срок до 12.01.2017 г., на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта висококонтагиозна инфлуенца А (грип) по птиците – субтип H5N8.

2. Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества, Държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби.

3. Забранява се:

3.1. провеждането на пазари, изложби и състезания на птици на територията на София област.

3.2. достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици – Via Pontica и Via Аristotelis.

3.3. придвижването и транспортирането на домашни птици, пронасящи птици, еднодневни пилета, яйца в и от предпазната и наблюдаваната зони, с изключение на случаите, когато се прилагат мерки за биосигурност и при транзитно преминаване през зоните без разтоварване или спиране.

3.4. изнасянето и изхвърлянето на използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес от животновъдните обекти в предпазната и наблюдаваната зони без разрешение от официален ветеринарен лекар (ОВЛ).

3.5. влизането на екарисажни коли в животновъдните обекти в предпазната и наблюдаваната зони без разрешение на ОВЛ.

4. Собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат птици да:

4.1. подобрят мерките за биосигурност.

4.2. настаняване на домашните и други видове птици за отглеждане в сгради на животновъдния обект, като се преустановява контакта с други животновъдни обекти и се намалява контакта с диви птици.

4.3. не допускат излизането на птиците извън дворовете.

4.4. не допускат контакт между домашните птици, отглеждани в животновъдния обект и диви птици.

4.5. съхраняват в закрити помещения фуража, с които изхранват птиците.

4.6. създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.

4.7. уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.

5. Кметовете и кметските наместници да:

5.1. извършат преброяване, регистриране и актуализиране на списъците с броя и вида на птиците отглеждани в съответните населени места, като представят списъците на ОВЛ.

5.2. осигурят необходимия помощен персонал и да оказват съдействие при извършването на периодични клинични прегледи и вземане на кръвни проби за сондажни вирусологични изследвания на домашни птици.

5.3. уведомят собствениците на птици да:

5.3.1. отглеждат птиците в затворени помещения, както и отделно да се отглеждат птици от кокошевия вид от водоплаващи.

5.3.2. да не пускат водоплаващите птици по водоемите, където обитават мигриращи и синантропни птици.

5.4. оказват съдействие при:

5.4.1. спазване мерките по т. 4 от собствениците на животновъдните обекти.

5.4.2. извършване на дезинфекция на всички превозни средства, влизащи или излизащи от предпазната и наблюдаваната зони;

5.4.3. поставянето на дезинфекционни площадки на обществените пътища в предпазната и наблюдаваната зони.

5.4.4. поставянето на обозначителни знаци за информиране на огнището.

6. В предпазната (3 км) зона и в наблюдаваната (10 км) зона е разрешен директен транспорт на домашни птици за незабавно клане до определена кланица, при условие, че са изпълнени следните изисквания:

6.1. ОВЛ е извършил клиничен преглед на птиците в стопанството на произход в рамките на 24 часа от изпращането им за клане.

6.2. където е подходящо представяне на лабораторни изследвания на птиците от стопанството на произход с благоприятни резултати.

6.3. домашните птици са транспортирани в превозни средства, одобрени от ОВЛ или под негово наблюдение.

6.4. ОВЛ, отговорен за определена кланица е информиран и е съгласен да получи птиците.

7. ОД на МВР – София да засили контрола върху транспортните средства превозващи домашни птици, пронасящи птици, еднодневни пилета и яйца. При констатирано нарушение да уведомяват служителите на ОДБХ – София област и да й оказват съдействие.

8. Разяснителни кампании за населението и повишаване на информираността за болестта сред собствениците на домашни птици или други, отглеждани на закрито, както на ловци или любители, наблюдаващи птиците.