Постоянната комисия по заетост към ОСР оцени и класира заявки от работодатели, кандидатстващи по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП РЧР

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област проведе заседание във връзка с извършване на оценка

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...