Покана за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост на ул. „Софроний Врачански“ №104, гр. София

Покана