Постоянната комисия по заетост към ОСР оцени и класира заявки от работодатели, кандидатстващи по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП РЧР

z3333Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област проведе заседание във връзка с извършване на оценка и класиране на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост на младите хора“, етап 2, фаза 2, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Заседанието беше водено от Заместник областния управител г-жа Йорданка Костова, която е и Заместник-председател на комисията. Г-жа Костова поздрави присъстващите от името на Областния управител инж. София Торолова и пожела ползотворна работа на комисията.

Г-жа Костова подложи на гласуване Дневния ред. След приемането му, членовете на комисията преминаха към работа по неговата единствена точка, а именно: Извършване на оценка и класиране на заявки, съгласно утвърдената методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост на младите хора“, етап 2, фаза 2, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

z111

Към членовете на комисията се обърна и г-жа Полина Маринова – началник на Дирекция „Регионалната служба по заетостта“-София, която припомни методиката, по която ще бъдат оценявани и класирани заявките, както и кои работодатели и за наемането на хора от какви социални групи имат право да кандидатстват за финансиране. Определеният за Софийска област финансов ресурс, според който ще бъде извършено класирането, е в размер на 147 058 лв. Приоритетно по програмата ще се финансират заявки от работодатели, работещи в секторите: Горско стопанство; Преработваща промишленост; Доставяне на води и канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Строителство; Хуманно здравеопазване и социална работа; Образование; Професионални дейности и научни изследвания; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; Хотелиерство и ресторантьорство; Операции с недвижими имоти; Култура, спорт и развлечения; Административни и спомагателни дейности; Държавно управление.

z2222

По думите на г-жа Маринова, общо 46 заявки са постъпили от работодатели в Софийска област.

В рамките на заседанието беше обсъден още броя на сключените договори от изпълнението на предходния етап на програма, както и ресурсът, който работодателите са успели да усвоят. Членовете проведоха дискусия за това какво може да бъде подобрено, за да се повиши ефикасността на изпълнението на програмата.

Началникът на Дирекция „Регионалната служба по заетостта“-София направи предложение да бъдат добавени допълнителни критерии в методиката за оценка, за да може заявките да бъдат класирани по най-справедливия начин.

Първият допълнителен критерий, който комисията прие, бе фирмите, които заявяват повече на брой работни места, да получават по-голям брой точки при оценката.

Вторият приет критерий бе да се вземе предвид броят регистрирани младежи в бюрата по труда по места, като приоритет ще се дава на фирмите от общини с повече безработни младежи.

z 6666

Г-жа Маринова направи и още едно предложение за допълнителен критерий, което комисията прие. Критерият ще бъде прилаган, когато две фирми от един и същи сектор и една и съща община получат еднакъв брой точки по методиката за оценка. В такъв случай, по-напред ще бъде класирана фирмата, която има по-малък брой средносписъчен състав.

Представителите на синдикатите в комисията направиха предложение, ако дадена фирма се е отказала да сключи договор при изпълнението на предходния цикъл на програмата, то тя да не бъде допускана до участие в настоящия, втори цикъл, което предложение не беше прието от членовете на комисията.

Съобразно отпуснатият за региона финансов ресурс, Комисията по заетост класира 6 фирми, които ще получат средства по програмата. Останалите работодатели, подали заявления, ще бъдат класирани в резервен списък.