Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса