Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

 

Списък

на допуснатите и недопуснати кандидати

за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

в отдел „Държавна собственост и документален фонд” – дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

   Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-160/23.06.2017г. на Областния управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед № ОА-141/13.06.2017г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл.20, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:

Допуска до участие в интервю следните кандидати:

  1. 1.МИГЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА ДИМИТРОВА
  2. 2.ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ПЕПЕЛЯНКОВ

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 28.06.2017г. от 16.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на бул.”Витоша” № 6, ет.5 във Фронт офис.

Кандидатите трябва да са запознати със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закон за държавната собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник на Областните администрации, АПК, ГПК, ЗРР, ЗУТ и др.

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

Председател: г-жа Мая Цанова – Главен секретар в Областна администрация Софийска област