Проведе се заседание на АВиК

IMG 0416На 26.07.2017г. се проведе извънредно  заседание на Общото събрание  на Членовете на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София. Заседанието се  откри и води от г-н Илиан Тодоров –  Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София и Областен управител на Софийска област. На събранието присъстваха г-н Никола Нитов- управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София, Инж. Итова – главен инженер на ВиК София област и екипа на Областна Администрация.
На заседанието се гласува и прие Решение за „Определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София за 2018г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

 IMG 0417

 

 

 

IMG 0417