Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област проведе заседание

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ бе представен пред членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. на днешното им заседание.

Форумът беше воден от Заместник областният управител на Софийска област г-жа Галя Георгиева, която приветства присъстващите и подложи на гласуване дневния ред.

Проектът беше представен от г-жа Мила Пашова и г-жа Адриана Сълева, които са негови областни координатори. От експозето им стана ясно, че в рамките на проекта се разширява обхвата на социалните услуги, предоставяни по предходния действащ проект. Общата стойност на проекта е 28 млн.лв. основната му цел е създаването на Областно координиращо звено. Сред дейностите са обособяването на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция; обучения за екипите от действащи социални услуги; обучения и изграждане на междусекторни координационни връзки между институциите; супервизия и консултации; обособяване на 28 областни мобилни екипи, за чиято дейност е предвидено техническо обезпечаване; внедряване на интегрирана информационна система; изготвяне на анализи, проучвания и изследвания и други.

В рамките на заседанието бяха очертани и предстоящите задачи във връзка с изготвянето на Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. за периода 2016-2017 г. Докладът трябва да обхваща периодът от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. Г-жа Пашова даде на членовете на Звеното за мониторинг насоки, по които трябва да бъде изготвен документът от всяка една община, като акцентира на по-важните моменти.

Общинските доклади за изпълнение на стратегиите трябва да бъдат изготвени и приети до края на месец октомври.