Постоянно действащата епизоотична комисия набеляза мерки за справяне с нехуманното отношение към животните на пазарите в Софийска област

Нарушаването на правилата за  хуманно отношение към животните и набелязването на мерки за справяне с проблема бе темата на заседанието на Постоянно действащата Епизоотична комисия – Софийска област, което се проведе на 8 септември 2017 г.
Заседанието бе водено от г-жа Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област и председател на комисията, а участие в него взеха експерти и представители от Областната администрация, ОДБХ– София област, дирекция НЗБ към РЗИ – Софийска област, ОД на МВР-София, ГД ”Гранична полиция”, РДГ-София, РД ПБЗН-София, НЛРС-СЛРБ.
Приветствайки участниците в заседанието, Заместник областният управител поясни, че то се свиква във връзка с доклад на „Анималс Ейнджълс“ от месец юли 2017 г., който установява сериозни проблеми с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България.

Д-р Мариела Найденска от ОДБХ, запозна членовете на комисията с най-често срещаните нарушения на правилата за хуманно отношение, както на самите пазари, така и по време на транспорт на животните, отразени цитирания доклад. Тя информира още, че на територията на Софийска област има само един регистриран пазар за живи животни – в гр. Костинброд, а в останалите общини, вероятно съществуват нерегламентирани тържища.
Участниците в заседанието бяха запознати с изискванията към пазарите, както и с най-често срещаните нарушения. Д-р Найденска припомни още, че на тържищата се допускат само идентифицирани животни, които са преминали ветеринарномедицински преглед и са клинично здрави и придружени със съответните документи.

zoo 222

След дебатиране на проблема, Постоянно действащата Епизоотична комисия прие пет мерки за справяне с нехуманното отношение към животните на територията на Софийска област.
Първата е да бъдат проведени заседания на епизоотичните комисии в общините и техните членове да бъдат запознати с доклада на „Анимал Ейнджълс“. Членовете на общинските комисии трябва да бъдат запознати и с изискванията към регламентираните пазари за живи животни и най-често срещаните нарушения на правилата за хуманно отношение към тях. На трето място ще бъде изготвен график за съвместни проверки на всички пазари за живи животни на територията на общините в Софийска област. Друга мярка е кметовете на общини с нерегламентирани животински тържища да ги приведат в съответствие със законовите изисквания. Ще се изиска още отговорниците на пазарите за живи животни да информират компетентните органи по места за установени нарушения на правилата за хуманно отношение.