Областната епизоотична комисия прие мерки срещу появата на птичи грип в Софийска област

Мерки за намаляване на риска от появата на болестта инфлуенца (грип) по птиците  на територията на София област прие на днешното си заседание Постоянно действащата епизоотична комисия. То се свиква във връзка с установените случаи на болестта в областите Хасково и Добрич. 

Заседанието беше водено от Заместник областният управител г-жа Галя Георгиева, която запозна членовете на комисията с Дневния ред и Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с която са определени мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.

Д-р Мариела Найденска – началник отдел «Защита на животните» към ОДБХ-Софийска област представи на членовете на комисията епизоотичната обстановка в страната. По думите й, към момента в Софийска област няма установени случаи на инфлуенца по птиците, но има фактори, които увеличават риска от разпространение на заразата. Като пример за такива Найденска даде пазарите за живи животни, и особено нерегламентираните тържища. В тази връзка кметът на община Костинброд, където се намира единственият регламентиран животински пазар в Софийска област, е уведомен незабавно за забраната за продажба на птици, допълни Найденска.

Препоръчително е домашните птици да се държат затворени, за да се ограничи контакта им с дивите, които са носители на заразата. Забранено е и настаняването на нови птици в личните стопанства.

Д-р Найденска препоръча още да се обърне особено внимание на зареждането на животновъдните обекти с птици.  

Особен риск създава нерегламентираното транспортиране на птици, за чието преустановяване съдействат и екипите на ОД на МВР-София.

Общинските епизоотични комисии също трябва да проведат заседания в срок до 10 ноември.

Постоянно действащата епизоотична комисия – Софийска област прие единодушно следните

Мерки, целящи намаляване риска от появата и разпространението на болестта инфлуенца (грип) по птиците  на територията на София област
  1. На основание чл. 128 от ЗВД да се проведат заседания на общинските епизоотични комисиии, на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта инфлуенца (грип) по птиците.
  2. Представители на ОДБХ-Софийска област да извършват съвместни проверки с орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанста за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби.
  3. Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици на територията на София област.
  4. Собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат птици, включително и обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди да:
4.1. подобрят мерките за биосигурност.

4.2. не допускат излизането на птиците извън дворовете.

4.3. не допускат контакт между домашните птици, отглеждани в животновъдния обект и диви птици.

4.4. съхраняват в закрити помещения фуража, с които изхранват птиците.

4.5. създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.

4.6. уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.
  1. Кметовете и кметските наместници да:
5.1. извършат преброяване, регистриране и актуализиране на списъците с броя на птиците отглеждани в съответните населени места.

5.2. осигурят необходимия помощен персонал и да оказват съдействие при извършването на периодични клинични прегледи и вземане на проби за сондажни вирусологични изследвания на домашни птици.

5.3. оказват съдействие за спазване мерките по т. 4 от собствениците на животновъдните обекти.
  1. Зареждането на птици в птицевъдни обекти на територията на София област да се извършва единствено само в обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД, като три дни преди зареждането собственика на обекта писмено уведомява официалния ветеринарен лекар, отговорен за здравеопазването на животните за съответната община ОВЛ). Зареждането на птицевъдните обекти с нова партида птици да се извършва в присъствието на ОВЛ.
  2. Разяснителни кампании за населението и повишаване на информираността за болестта сред собствениците на домашни птици или други, отглеждани на закрито, както на ловци или любители, наблюдаващи птиците.