Покана за представяне на оферта за извършване на задължителни периодични медицински прегледи

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и чл. 2 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА