Покана за представяне на оферта за извършване на обезценка на дълготрайни материални активи

УТВЪРДИЛ: /п/

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с т. 16.24 от ДДС 20/14.12.2004 г. на Министъра на финансите и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция отправя настоящата

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за извършване на обезценка на дълготрайни материални активи, собственост на Областна администрация на Софийска област

 1. Предмет на поръчката:

Извършване на обезценка на дълготрайни материални активи – недвижими имоти и движими вещи, собственост на Областна администрация на Софийска област“.

 Изисквания за изпълнението на поръчката:

 1. Поръчката следва да бъде изпълнена при спазване на Кодекса за професионална етика на независимите оценители и принципите по чл. 4 от Закона за независимите оценители (ЗНОц), като се прилагат необходимите стандарти.
 2. Участник може да бъде независим оценител – физическо лице или дружество на независим оценител, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи валиден сертификат за правоспособност на независим оценител, съобразно предмета на поръчката.
 3. Лицата, участващи в извършването на обезценката следва да подпишат декларация да не разгласяват информация, получена във връзка с оценяваните активи и да спазват съответните законови изисквания при изпълнението на възложената им работа.
 4. След изпълнение на договора следва да бъде представена обезценка на хартиен и магнитен носител.
 5. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 10 (десет) календарни дни от сключване на договор.
 6. Местоизпълнението на поръчката (мястото на предаване на оценката) е в сградата на Областна администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бл. „Витоша“ № 6.
 7. Участниците предлагат цена (стойност) за извършване на услугата в лева, без ДДС с включени всички разходи за изпълнението на поръчката. Предложената цена (стойност) за изпълнение на предмета на поръчката, в левове, с ДДС, не може да надвишава 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева с включен ДДС.
 8. Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора.
 9. Оценяваните активи, предмет на настоящата покана са подробно описани в Приложение № 1 – Списък на дълготрайни материални активи.

10.При проявен интерес, оферентите могат да се запознаят с Приложение № 1 в сградата на Областна администрация на Софийска област.

 1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет дни/.
 2. Критерий за избор на изпълнител: „Най-ниска предложена цена“.
 • Документи за участие:
 1. Попълнена оферта, съгласно образец – Приложение № 2.
 2. Попълнени данни за участника, съгласно образец – Приложение № 3.
 3. Копия на валидни сертификати за правоспособност на независимите оценители, които ще участват в изпълнението на поръчката, заверени с подпис на притежателя.
 4. Декларация, удостоверяваща съгласието на участника и членовете на екипа му да участват в изработването на обезценката и лицето, което ще ги представлява пред Възложителя.
 5. Декларация на лицата, участващи в извършването на обезценката, удостоверяваща, че същите няма да разгласяват информация, получена във връзка с оценяваните активи и да спазват съответните законови изисквания при изпълнението на възложената им работа.

Документите по раздел III са неразделна част от офертата.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 27.12.2017 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на електронната поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg, с предмет: „Извършване на обезценка на дълготрайни материални активи – недвижими имоти и движими вещи, собственост на Областна администрация на Софийска област“.

Лице за контакти: Елена Вардарова – Директор на Дирекция „АПОФУС“, тел: 02/ 93 01 808

Приложения:

 1. Приложение № 1: Списък на дълготрайни материални активи.
 2. Приложение № 2: Оферта.
 3. Приложение № 3: Данни за участника.