Покана за представяне на оферта за предоставяне на охранителни услуги

Рег. № 93.00-275/20.12.2017 г.

УТВЪРДИЛ: /п/

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ

Областен управител на Софийска област

Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Констативен протокол с вх. № 93.00-275/14.11.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № ОА-297/13.11.2017 г. на Областния управител на Софийска област и Докладна записка с вх. № 93.00-275/14.11.2017 г., ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с проучване за определяне на изпълнител за предоставяне на охранителни услуги на обекти, управлявани от Областния управител на Софийска област

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА, КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПОКАНАТА И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОХРАНА.
 2. Предмет на поканата: Предоставяне на охранителни услуги на обекти, управлявани от Областния управител на Софийска област“.
 3. Обект на поканата: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, включена в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП.
 4. Количество и обем на поканата:
  • Общият брой на обектите, находящи се на територията на Софийска област, управлявани от Областния управител на Софийска област, за които е необходима охрана, е 4 /четири/ броя.
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, в случай на отпаднала необходимост от охрана на конкретен обект, същият да не бъде възлаган за охрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 5. Описание на обектите:
  • Обект № 1: „Поземлен имот, находящ се в землището на с. Трудовец, Община Ботевград и прилежащата към него сграда.“
  • Обект № 2: „Складов район в землището на с. Пауново, община Ихтиман, находящ се в имоти-публична държавна собственост № 000107, 000072, 300021, 300020.“
  • Обект № 3: „Поземлен имот № 000539, находящ се в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман и прилежащите към него сгради.“
  • Обект № 4: „Поземлен имот № 000103, находящ се в землището на с. Мусачево и поземлен имот № 000110, находящ се в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин и прилежащите към тях сгради.“
 1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
 2. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поканата е 69 000.00 лв. /шестдесет и девет хиляди лева/ без ДДС.
 3. Срокът за изпълнение на услугите е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договор.
 • ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАНАТА.
 1. Оферентите се задължават да проучат на място състоянието на обектите по глава I, т. 4 от настоящата покана и да предложат на Възложителя възможни варианти за предоставяне на охранителни услуги, съобразени с характеристиките на обектите.
 2. Оферентите следва да отговарят на законовите изисквания, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.
 3. Оферентите предлагат цена (стойност) за извършване на услугата в лева, без ДДС с включени всички разходи за изпълнението на поканата. Предложената цена (стойност) за изпълнение на предмета на поканата, в левове, без ДДС, не може да надвишава 69 000.00 (шестдесет и девет хиляди) лева без включен ДДС.
 4. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 180 /сто и осемдесет дни/.
 5. Критерий за избор: „Най-ниска предложена цена“.

 

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.
 2. Попълнена оферта.

Всяка оферта, подписана и подпечата, следва да съдържа следните реквизити:

 • Подробно описано предложение за вида охрана, съгласно характеристиките на обектите по глава I, т. 4 от настоящата покана.
 • Ценово предложение – обща стойност за изпълнение, не по-висока от 69 000.00 /шестдесет и девет хиляди/ лева без ДДС;
 • Срок на валидност на офертата – не по малко от 180 /сто и осемдесет дни/;
 • Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес (ако има такъв);
 • Копие на валиден лиценз, съгласно чл. 4 от ЗЧОД;
 • Декларация в свободен текст, че не са налице обстоятелствата по чл. 54 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 29.12.2017 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет: „Предоставяне на охранителни услуги на обекти, управлявани от Областния управител на Софийска област“.

Лице за контакти: Елена Вардарова – Директор на Дирекция „АПОФУС“, тел: 02/ 93 01 808