Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

УТВЪРДИЛ:    /п/

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки, във връзка с прилагането на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 г. – 2020 г.

 1. Пълно описание:Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014г.-2020 г.”

Областната стратегия за развитие /ОСР/ на Софийска област е разработена през 2013 г. като документ за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на Софийска област. Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР) е необходимо в средата на планирания период да се организира и проведе междинна оценка, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на стратегията.

 1. Изисквания към изпълнителя на услугата:
  • Експертите, които ще участват при извършването на оценката следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 83 от  Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), а именно:

–   да имат придобита образователно – квалификационна степен „магистър“;

– да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в това число изработване на социално – икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;

– да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.

 • Независимите експерти не трябва да са отговорни в момента за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г. или да са били отговорни за изпълнението й през последните три години.
 • Независимите експерти не трябва да са участвали в разработването на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014- 2020 г.
 1. Изисквания към изпълнението на услугата:

Изпълнителят следва да опише в предложената оферта:

      3.1. Използваните при оценката подходи и методи, описание на извършените изследвания;

3.2. Източниците на данни и информация;

       3.3. Основни компоненти на оценката/доклада на Областната стратегия за развитие 2014 -2020 г., в съответствие с изискванията на националното законодателство в областта на регионалното развитие.

 1. Изисквания към крайния продукт:
  • Съдържанието на доклада за оценка следва да има структурата, регламентирана в чл. 33 от Закона за регионалното развитие:
   • оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
   • оценка на степента на постигане на съответните цели;
   • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
   • изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

4.2. Крайният продукт се представя:

 1. На хартиен носител – 1 /един/ брой оригинал и 2/два/ броя копия.
 2. Електронна версия на CD – представят се 3 /три/ броя дискове, като във всеки диск се включва пълния текст на крайния продукт и приложенията.

4.3. Изпълнението на услугата се приема с подписването на приемо – предавателен протокол, като след приемането му изпълнителят се задължава да представи междинния доклад и междинната оценка под формата на презентация пред Областния съвет за развитие на Софийска област.

 1. Прогнозна стойност – до 8333.33 лева (осем хиляди триста тридесет и три лв.) без ДДС.
 2. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни.
 3. Критерий за изборнай – ниска предложена цена”.
 4. Срок за изпълнение – 2 /два/ месеца от датата на подписване на договор.
 5. Условия и начин на плащане – чрез банков превод от Областна администрация на Софийска област по сметка на Изпълнителя, с отложено плащане до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписването на двустранен протокол за приемане на изпълнените на услугата и представена валидна данъчна фактура – оригинал.

Всяка оферта – подписана и подпечатана, следва да съдържа следните реквизити:

 • Ценово предложение – обща стойност за изпълнение на услугата без включен ДДС.
 • Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес (ако има такъв);
 • Писмени доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 83 от ППЗРР.
 • Декларация, че експертите не са отговорни за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Софийска област в момента и през последните три години, и че не са участвали в разработването й – оригинал.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 16.01.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на електронната поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg, с предмет: „Оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014г. – 2020г.“

Лице за контакти: Калин Василев – главен експерт в отдел РРУТ в Областна администрация на Софийска област, тел: 02/930 1 834;

Декларация за участващите експерти свалете ТУК.