ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изработване на проект за отразяване в действащата кадастрална карта и кадастрални регистри за град София на самостоятелен обект в сграда