Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия запозна кметовете на общините в Софийска област с указание на „Съвета за намаляване на риска от бедствие“ към Министерски съвет

На заседанието на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, под ръководството на заместник-областния управител на Софийска област Галя Георгиева, кметовете на общините в Софийска област бяха запознати с указание на „Съвета за намаляване на риска от бедствие“ към Министерски съвет  за подпомагане формирането и осъществяването на държавната  политика в областта на защитата при бедствие и новата структура на „Плана за защита при бедствие“.

От регионалната дирекция на ПБЗН запознаха кметовете с указанията на Министерски съвет. ПБЗН акцентираха, че при изготвяне на плановете задължително се определят целите, опасностите при бедствия, редът за ранно предупреждаване. Особено важен е и редът за обявяване на бедствено положение.  Очаква се с това да се направи описание какво може да се случи, какви са последствията от бедствията, задачите необходими за справяне с бедствените задачи и как ще бъдат изпълнени.

Управлението на риска от бедствия се осъществява чрез превенция,  въздействие върху тях, готовност, реагиране и възстановяване, акцентираха от ПБЗН.

Кметовете на общините бяха запознати и със структурата и изискванията  на „Външен авариен план“ на община, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

От РИОСВ-София  разясниха някои указания относно външните аварийни планове на предприятията с висок рисков потенциал.

РИОСВ обърнаха специално внимание  върху директивите на ЕС, наречени „Севезо“ по името на химически завод в Италия, в който е станала авария ,и заради който са въведени директивите за да не се стига до подобни инциденти. Предприятията с рисков потенциал са наречени предприятия „Севезо“.

Дванадесет са предприятията „Севезо“ на територията на Софийска област, като 11 се проверяват от РИОСВ, а заводът в Костенец е военен и се проверява от друг орган, съобщиха от РИОСВ.

Общините с висок рисков потенциал са длъжни да изготвят външен авариен план.