Регистър на имоти – държавна собственост с предоставени права на управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал.1 от ЗДС, подлежащи на отдаване под наем/продажба на търг по реда на ЗДС и ППЗДС

Прочети повече...

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед №TПН-1/12.03.2018 г. на Областния управител на Софийска област

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична

Прочети повече...

Отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина- СОП“ от 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“

Областният управител на Софийска област, на основание чл.34а, ал.3, изречение последно  от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е

Прочети повече...

Списък на кадастралните единици по чл. 83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 01.03.1991г. в ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, горскостопански участък „Боровец“

СПИСЪК ГОРИ

Прочети повече...