Отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина- СОП“ от 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“

Областният управител на Софийска област, на основание чл.34а, ал.3, изречение последно  от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина- СОП“ от 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, намиращи се в землището на гр. Драгоман, Софийска област, подробно описани в Решение №109 на Министерски съвет от 22 февруари 2018г.

С Решение №302 на Министерски съвет от 20 април 2012г. републикански път I-8 /Е-80/ в участъка „Граница Република Сърбия –о.п. София-Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.