На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед №TПН-1/12.03.2018 г. на Областния управител на Софийска област

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящо се в гр. София, бул.“ Витоша“ №4, ет.3, представляващ стая №308, с площ от 15.50.кв. м., за срок от 3 /три/ години, с предназначение на имота: „офис помещение”.

Условия за провеждане на търга: Търгът да се проведе на 17.04.2018 г. от 10:00ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“, № 6, в заседателна зала на ет. 5.   Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 3, стая № 224 от 14.03.2018 г. до 16.04.2018 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден .Оглед на имота ще се извършва от 14.03.2018 г. до 13.04.2018 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на Областна администрация на Софийска област. Срок за подаване на заявления за участие в търга – всеки работен ден от 14.03.2018г. до 16.04.2018г. /включително/, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в административната сграда на Областна администрация на Софийска област, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 6, деловодство. Условията на търга, определени в заповедта по чл. 43, ал. 1, се публикуват поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове – най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.при последващ  търг.

Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най- късно до 16.04.2018 г.

Телефон за контакт: 02/9301816