Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ Апартамент № 10 със застроена площ от 46.30 кв.м, находящ се в гр. Етрополе