Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”, находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 5