Отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“