Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ от 253 кв.м по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект за обществено хранене,

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров уреди инвестиция за милиони, кметът на Горна Малина я спря

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров  привлече  италиански инвеститор, който е готов да вложи милиони евро  в община Горна

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров беше официален гост на Н.Пр. Наргиз Гурбанова за празника на Азербайджан

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров беше официален гост на посланика на Република Азербайджан Н.Пр. Наргиз Гурбанова по повод

Прочети повече...