Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област