Покана за представяне на оферта във връзка с проучване за избор на изпълнител за изготвяне на предварителна Количествено – стойностна сметка /КСС/ за определяне на стойността на ремонт и/или довършителни дейности