Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в отдел „Регионално развитие и устройство на територията” – дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област