ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

• Държавна собственост
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
2529 Позволително за ползване на лечебните растения

• Правни и административно-технически услуги
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

• Регионално развитие и териториално устройство
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост.

• Списък с услуги – предоставяни от всички администрации
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)