ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

• Държавна собственост
1. 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
2. 1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
3. 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
4. 1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
5. 1971 Отбелязване на действия по управление, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост.
6. 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
7. 1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
8. 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
9. 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
10. 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
11. 1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
12. 2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
13. 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

• Регионално развитие и териториално устройство
1. 1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2. 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
3. 1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
4. 1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации – Тази услуга не се предоставя.
5. 1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
6. 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
7. 1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж
8. 1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
9. 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
10. 1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
11. 1976 Презаверяване на разрешение за строеж
12. 1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
13. 1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
14. 1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
15. 1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
16. 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
17. 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
18. 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост.

• Списък с услуги – предоставяни от всички администрации
1. 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
2. 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3. 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
4. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
5. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)