13. 1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект