17. 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план