3. 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост