9. 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността